АКТА

Информатор Прва београдска гимназија
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
Извештај директора Прве београдске гимназије
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ
Извештај Стручног актива за развојно планирање
Извештај о самовредновању рада школе
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА У ШКОЛСКОЈ 2022/23.
План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора за школску 2023/24.
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. 09. 2022. ДО 15. 01. 2023. ГОДИНЕ
Полугодишњи извештај директора Прве београдске гимназије
ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА
Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину
Извештај директора Прве београдске гимназије
Извештај о самовредновању рада школе
Извештај Стручног актива за развојно планирање 21/22
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
РАЗВОЈНИ ПЛАН ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2026. ГОДИНЕ
ПРАВИЛНИК о правима, обавезама и одговорностима ученика
Правилник о организацији и систематизацији послова - радних места
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА
ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ОПШТЕ И УМЕТНИЧКЕ МАТУРЕ
ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА
Правилник о дисц. и мат.одговорности запослених
СТАТУТ
Извештај директора Прве београдске гимназије
ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА
ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2021 ГОДИНУ