ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА
ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕКСКУРЗИЈА 2 РАЗРЕД
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕКСКУРЗИЈА 4 РАЗРЕД
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕКСКУРЗИЈА 1
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕКСКУРЗИЈА 2
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/20 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/20
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 03/19
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ХИТНОЈ САНАЦИЈИ ДЕЛА ТАВАНСКИХ ПРОСТОРИЈА ШКОЛЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 01/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 03/17 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ТОАЛЕТА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 04/19
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 03/16 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ОДЛУКЕ ДИРЕКТОРА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
О Д Л У К А
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА / Екскурзија ученика четвртог разреда у школској 2022. / 2023. години
О Д Л У К А
закључењу оквирног споразума – Екскурзија IV разред
О Д Л У К А
о додели уговора : Набавка елекричне енергије
О Д Л У К А
о додели уговора : Набавка елекричне енергије
О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Санација дела тавана
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Електрична енергија ( мај )
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 02/19
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЈН 02/18
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ТОАЛЕТЕ
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ОЗНАКА ИЗ ОРН 09310000 ЈН 02/17
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 03-16
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 9-26
* ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Уговор о јавној набавци услуге израде измене и допуне плана детаљне регулавије